De 10 meest gestelde vragen

1 Kunnen kinderen ’s middags warm eten op school?

Hoewel we geen volledig warme maaltijd voorzien, bieden we wel elke dag soep aan. Kinderen kunnen een soepkaart of een drankkaart kopen aan € 10. Hiermee hebben ze recht op 20 soepjes of drankjes.

2 Voorzien jullie naschoolse opvang?

In onze school is er ’s ochtends toezicht vanaf 8.15u. In de namiddag tot 16.00u en op woensdag tot 12.00u.

Onze dagindeling ziet er als volgt uit:

ma/di/do/vr:
8.45u – 15.35u
wo:
11.30u

3 Kan m’n kind naar het gewoon onderwijs terugkeren?

In principe is dit mogelijk. We willen er echter de nadruk op leggen dat het belangrijk is om stil te staan of zo’n overstap naar het gewoon onderwijs een stap in de goede richting voor het groeiproces van het kind is. Vandaar dat wij op regelmatige basis evalueren hoe het kind evolueert. Afhankelijk van de individuele onderwijs-behoeften van de leerling zullen we dan ook een objectief advies geven waarbij we steeds het langetermijn welbevinden van het kind centraal stellen.

4 Welke toekomstperspectieven hebben jullie leerlingen?

Onze inzet bestaat erin onderwijs op maat aan te bieden waarbij we rekening houden met de eigenheid van elk kind. Op die manier kunnen we de geschikte ondersteuning bieden om het leerproces in goede banen te leiden. Onze focus is duidelijk: we willen onze leerlingen die kennis bijbrengen waarmee ze later goed geplaatst zijn om de overstap naar het secundair onderwijs te maken. Maar we zetten evenzeer in op het ontwikkelen van vaardigheden die ze later op de arbeidsmarkt kunnen benutten.

Wat het doorstromen naar het secundair onderwijs betreft, zetten onze leerlingen die het basisaanbod volgen, meestal de stap naar het beroepsonderwijs of het BUSO*-onderwijs. De keuze die ze maken, wordt vooral bepaald door de studierichting. Want de richting die het meest aansluit bij het potentieel van de leerling, is ook de richting die hem de meeste toekomstperspecteven biedt.

Wat onze leerlingen van het onderwijstype 9 betreft, streven we ernaar de eindtermen van het gewoon lager onderwijs te behalen.

* BUSO: Buitengewoon Secundair Onderwijs

5 Hoe gaan jullie te werk?

Wij vinden het essentieel dat het kind zich binnen onze school goed voelt. Het welbevinden van de leerling is namelijk het vertrekpunt van waaruit we onderwijs op maat aanbieden. Hierbij is ons uitgangspunt dat we kinderen – niettegenstaande bepaalde beperkingen – vanuit een positief zelfbeeld in hun groeiproces begeleiden.

Stellen we vast dat een kind zich niet goed voelt in de klas, dan kijken we met het hele team hoe we een kader kunnen creëren waarbinnen het kind zich oké voelt. Hierbij vinden we het essentieel dat het kind zichzelf kan zijn.

Een belangrijk aspect in onze aanpak is dat we het positieve benadrukken. In plaats van te focussen op wat een kind niet kan, zetten wij vooral in de verf wat het kind wel kan. Deze constructieve benadering doet het kind in zichzelf geloven waardoor er een positieve dynamiek op gang komt en concrete stappen voorwaarts gezet kunnen worden.

6 Wat is de functie van jullie speelleerklas?

Voor kinderen die na de kleuterschool nog niet meteen klaar zijn om de stap naar het eerste leerjaar te zetten, hebben we een speelleerklas ingericht. In onze speelleerklas werken we in kleine groepjes en begeleiden we de leerlingen bij het maken van allerlei oefeningen die hen voorbereiden op de basisvaardigheden (lezen, schrijven en rekenen) die ze in het eerste leerjaar leren. Hierbij ligt het accent op spelenderwijs leren.

Op het einde van het schooljaar bespreken we met de ouders en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) welk type eerste leerjaar het meest geschikt is. Op basis van het functioneren van het kind tijdens het voorbije jaar wordt dan gekeken of de aanpak van het gewoon of van het buitengewoon onderwijs het meest aangewezen is.

7 Welke vakken krijgen de leerlingen?

In onze benadering staat een totale persoonlijkheidsontwikkeling centraal. We willen kinderen zo optimaal mogelijk voorbereiden op het maatschappelijk leven en het uitoefenen van een beroep. Ze krijgen dan ook een aantal gevarieerde vakken waarin zowel rekenen, lezen, schrijven, wereldoriëntatie (WO) als muzische vorming aan bod komen.

Hoewel onze vakken vergelijkbaar zijn met de vakken van het gewoon onderwijs, bestaat het verschil erin dat wij de leerstof geven op een tempo dat de leerling aankan. Kinderen krijgen de tijd om nieuwe zaken te leren op een ritme waarbij ze zich comfortabel voelen.

8 Krijgen de leerlingen naast de lessen ook nog andere ondersteuning?

Ons team bestaat niet alleen uit leerkrachten maar ook uit een kinesist, een logopedist en een orthopedagoog. Het ontwikkelingsproces van een kind bekijken wij immers als een geïntegreerd proces waarbij leren, rekenen en wereldoriëntatie een belangrijke basis vormen. Daarnaast vinden we het evenzeer belangrijk dat onze leerlingen de gesproken taal zo goed mogelijk beheersen en vaardigheden ontwikkelen die hen helpen om op een evenwichtige manier te bewegen.

Onze orthopedagoog ziet erop toe dat kinderen die het moeilijk hebben, binnen onze school de draad opnieuw kunnen oppikken. Op basis van een aangepaste begeleiding wordt hun leerproces opnieuw op de rails gezet. Hierbij is het startpunt het welbevinden en zelfvertrouwen van het kind. Door te focussen op het positieve en te vertrekken van de individuele talenten, ontstaat er een context waarbinnen de leerling voelt dat hij aanvaard wordt zoals hij is. En dat is precies het kader waarbinnen onze pedagogische totaalbenadering optimaal kan werken.

9 Hoe kijken jullie naar huiswerk?

Huiswerk kan nuttig zijn, zolang het in beperkte mate gegeven wordt. We vinden het namelijk belangrijk dat een kind zich na een dag in de klas kan ontspannen en tot rust kan komen. Daarom zien we erop toe dat het huiswerk gemiddeld niet meer dan 30 minuten tijd in beslag neemt. Meestal neemt het huiswerk de vorm aan van een kleine taak of een leeslesje. We zetten inderdaad heel veel in op lezen. Zo werken we ondermeer met een leeskaart waarmee de leesbeurten van de leerlingen beloond worden.

10 Hoe staat het met de bereikbaarheid van jullie school?

Zoals onze naam aangeeft, zijn we gelegen aan het Warandepark in het centrum van Diest. We voorzien gratis busvervoer wanneer wij de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs (type basisaanbod & type 9) zijn.

Dit gratis busvervoer is een gemeenschappelijk initiatief van onze school en twee andere lagere scholen voor Buitengewoon Onderwijs in de regio. Belangrijk om weten is dat deze bus aan huis stopt.