Visieteksten basisaanbod en type 9

KSD Warandeschool biedt onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar.

Wanneer de aanpassingen voor een kind met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon lager onderwijs ontoereikend blijken te zijn of indien het kind ondanks extra inspanningen onvoldoende leervorderingen maakt, kan het kind in het type ‘BasisAanbod’ (BA) terecht.

Visie Type BA 

Wij willen een warme omgeving creëren, waar kinderen zich thuis voelen.

In de zorg voor een krachtige leeromgeving stellen wij de totale ontwikkeling van de kinderen voorop.  Daarmee bedoelen we dat alle aspecten die de groei naar een gezonde persoonlijkheid bevorderen, evenwaardige ontwikkelingskansen moeten krijgen. 

Kwaliteitsvol onderwijs is altijd uitdagend en houdt rekening met het welbevinden en de totale persoonlijkheid van de leerling: hart, hoofd en handen.

We helpen hen de basisvaardigheden van het gewoon lager onderwijs te verwerven door hen te stimuleren, hen waar nodig te remediëren en hun leerproblemen te compenseren. 

Dankzij kleinere klasgroepen en ondersteuning van gespecialiseerde leerkrachten en paramedisch personeel kunnen kinderen intensiever begeleid worden waardoor we tegemoetkomen aan hun individuele onderwijsbehoeften. Dit trachten we zo functioneel mogelijk te doen.

Verder geloven we sterk in de kracht van een multidisciplinair team. Zowel met interne teamleden als externe partners (bv. ouders, thuisbegeleiders, clb …) zoeken we naar individuele aanpassingen of hulpmiddelen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind.

We willen het welbevinden van de kinderen bevorderen door hen op een positieve manier, uitgaand van hun vele talenten, te benaderen en in zichzelf leren te geloven. Door hun schoolse en sociale vaardigheden aan te leren komen ze zelf tot oplossingen en passen ze deze toe.

Elk schooljaar evalueren we of een kind opnieuw aansluiting kan vinden in het gewoon onderwijs.


Kinderen met een diagnose AutismeSpectrumStoornis (ASS) waarvoor de extra aanpassingen in het gewoon lager onderwijs ontoereikend blijken te zijn, kunnen terecht in de type 9-werking.  

Visie type 9

Binnen de type 9-werking van onze school zetten we heel sterk in op een tweesporenbeleid. Hiermee willen we een warm leerklimaat creëren, waarin zowel schoolse als sociaal-emotionele vorderingen gemaakt kunnen worden. 

  • Enerzijds zorgen we voor een prikkelarme en gestructureerde omgeving, waarin het leren op eigen tempo mogelijk is.  We passen ons zoveel mogelijk aan aan het communicatieniveau van het kind. Zowel tijdens de dagelijkse schoolmomenten als bij de uitwerking van de    extra-murosactiviteiten houden we rekening met mogelijke sensorische of sociale hindernissen.  Ook voorzien we een duidelijke planning voor het kind, eventueel met visuele ondersteuning. 

  • Anderzijds investeren onze teamleden in het begeleiden van het sociaal-emotioneel welbevinden.  Zowel tijdens individuele momenten als binnen een groep zetten we in op het versterken van sociale vaardigheden, een positief zelfbeeld en werken we aan het leren kennen van en omgaan met hun eigen beperkingen en talenten. 

Verder geloven we sterk in de kracht van een multidisciplinair team. Zowel met interne teamleden als externe partners (bv. ouders, thuisbegeleiders, clb …) zoeken we naar individuele aanpassingen of hulpmiddelen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind.

Zo willen we met onze kinderen binnen de type 9-werking tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid komen en ze met een gezonde dosis zelfvertrouwen en een rugzak vol tools en vaardigheden hun eigen weg laten gaan.